Integritetspolicy

Giltig från och med 2018-05-25


1. Inledning
I denna integritetspolicy beskrives hur Atrivo AB som härefter benämns som ”Atrivo” ,”vi” eller ”oss”, samlar in personuppgifter om dig genom våra kontakter med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att Atrivo behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter.

2. Personuppgiftsansvarig
Atrivo AB med org.nr 556652–4319 är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@atrivo.se .

3. För vem gäller policyn?
Denna Integritetspolicy gäller för dig som kandidat i din kontakt med Atrivo.

4. För vad gäller policyn?
Denna Integritetspolicy reglerar hur Atrivo samlar in och behandlar personuppgifter för vårt tjänsteutbud som är konsulting, bemanning, uthyrning, rekrytering och annan därmed förenlig verksamhet.

5. När gäller inte policyn?
Ibland utannonseras, utan vår vetskap, tjänster från Atrivo på utomstående webbplatser som inte ägs eller administreras av Atrivo. Denna Integritetspolicy är inte tillämplig på behandling av personuppgifter som sker på sådana webbplatser.

När personuppgifter överförs till Atrivos slutkund i samband med tillsättning av en tjänst, till exempel i form av en konsultprofil regleras användandet av dessa uppgifter av den aktuella slutkundens integritetspolicy. Samtycke måste inhämtas från kandidat innan en konsultprofil levereras till slutkundkund vid varje enskilt tillfälle.

6. När samlar vi in dina personuppgifter?
Atrivo AB samlar in och behandlar uppgifter om dig när du skapar konto på Mina sidor, besöker vår webbsida, söker lediga tjänster, anmäler ditt intresse för anställning hos oss eller hos någon av våra slutkunder, anmäler dig till utskick av våra lediga tjänster samt när du muntligt eller skriftligen kontaktar oss i olika andra ärenden.

7. Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?
7.1 När du skapar ett konto
När du skapar ett konto hos räcker det med att uppge namn, e-postadress och mobiltelefonnummer (det är frivilligt att även uppge andra uppgifter såsom adress, kön, personnummer och löneanspråk).

När du skapat ett konto ges du möjlighet att ladda upp ditt CV och personliga brev samt andra dokument såsom intyg, betyg och personlig bild.

Uppgifterna kan endast ses av Atrivo och kommer inte att utan medgivande lämnas ut till tredje part.

7.2 När du söker en specifik tjänst
När du söker en specifik tjänst hos Atrivo eller hos någon av våra slutkunder kan ytterligare personuppgifter behövas utöver de som du lämnat när du skapat konto på mina sidor. De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs då bland annat av, personnummer, löneanspråk, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, uppgift från bakgrundskontroll, resultat från drogtester, uppgift från referensperson.

Med anledning av att vissa av Atrivos kunder ställer höga säkerhetskrav på individer kan Atrivo i vissa fall behöva utföra bakgrundskontroll, kreditkontroll, hälsokontroll och/eller drogtest på dig. Sådana kontroller kan komma att innehålla känsliga personuppgifter om dig och du kommer att om det blir aktuellt lämna ett särskilt samtycke innan en test eller kontroll utförs.

7.3 Data som samlas in automatiskt
7.3.1 Loggar
Interagerande med Mina sidor som medför en ändring av dina uppgifter hos oss sparas i en kronologisk händelselogg. Vidare loggas försök till otillbörlig åtkomst av data.

7.3.2 Cookies
På vår webbplats används cookies, det vill säga små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår hemsida och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats. Läs vår Cookiepolicy här.

8. Vad använder vi uppgifterna till?
Vi använder uppgifterna för att kunna administrera din relation med Atrivo samt för att förstå din profil och därigenom kunna matcha dig mot lediga tjänster och uppdrag.

9. Sparande av personuppgifter
De uppgifter du lämnat till oss sparas tills du återkallat ditt samtycke.

10. De rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
Vår insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på att vi fått ditt samtycke för att göra det. Du har rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter.

11. Personuppgifter för marknadsföringsändamål
Vi säljer aldrig några personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

12. Skyddet för personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Atrivo har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

13. Dina rättigheter
13.1 Atrivos ansvar
Atrivo ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Atrivo kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.2 Du har rätt till att:
13.2.1 Få tillgång till dina personuppgifter.
Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

13.2.2 Få dina personuppgifter rättade.
Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta eventuella felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

13.2.3 Få dina personuppgifter raderade.
Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter.

13.2.4 Begära begränsning av behandling.
Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13.2.5 Få dataportabilitet.
Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

3.2.6 Lämna klagomål.
Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

14. Ändringar i denna integritetspolicy
Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla feedback från kandidater och förändringar i våra tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet längst upp i policyn varpå ändringarna träder i kraft.

15. Kontakta oss
Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@atrivo.se .

Atrivo AB
Box 570, 182 15 Danderyd
Telefon 08-7530020